تازه نوشته ام داغ بخوانید

تمنا | از کتاب مکتوب، پائولو کوئیلو

مرید به استادش گفت: تمام روز را به چیزهایی اندیشیده‌ام که نباید بیندیشم، به تمنای چیزهایی گذرانده‌ام که نباید تمنایشان را می‌داشتم ، به کشیدن نقشه‌هایی که نباید می‌کشیدم.

بنویسم که زنده بمانم.

واژه‌ها،سلام. می‌روم گشتی بزنم، چیزی پیدا کنم. یاد بگیرم، برمی‌گردم، دیگر صدایم نکن. بر زمین، هوا، در خانه، لای درخت‌ها، به هوای نوشتن زنده‌ام. بنویسم که زنده بمانم. در

«چه سخت ساده‌ایم ما»

سادگی ساده نیست در پیچاپیچ راهی ناشناخته پیچ و تاب خوردن از سراشیبی پرچین و شکن غلتیدن بی های و هوی نعره‌ای پشیمان ساز از حنجره‌ای ناسزا گوی انتظار

از کتاب ملت عشق | مرگ شمس

مرگ شمس در ملت عشق با خبر مرگ شمس در همان اوایل کتاب ملت عشق روبه رو می‌شویم. حالا پنج سالی می‌شود که مرده است و قاتل که معروف

از کتاب ملت عشق | عشق از دیدگاه شمس

عشق از دیدگاه شمس در این مطلب به دنبال آن هستیم تا مفهوم عشق از دیدگاه شمس را در کتاب ملت عشق جستجو کنیم. شمس در موقعیت‌های متفاوت و